Redian新闻
>
笔记本CPU性能释放天梯图 2022·0726有你的笔记本吗?

笔记本CPU性能释放天梯图 2022·0726有你的笔记本吗?

科技

虽然是纯水一篇,不过也是N多工作量的累积。

请原谅。


网店更新了这个配置:

我们的网店,把图片保持在手机里,用手机淘宝扫码,即可直达。


先回答,笔记本上,所谓显卡天梯图是毫无意义的。

会受到显卡性能释放、独显直连、内存Bank Group、CPU单核性能、整机散热、整机供电、显卡驱动,等等多种因素影响,显卡本身的跑分意义不大,所以没有笔记本显卡天梯图一说。


不是CPU天梯图哦,因为在笔记本上,单纯看CPU的型号毫无意义。

要看笔记本厂家给CPU什么性能,取决于温度、散热、供电,等等因素。


例如红米G的i5-11260H,说低于光影精灵7的i5-11400H吧。

但是前者45134分,后者41136分,反而高的CPU,低9.7%的性能。


再比如,宏碁spin5的R5-5600U,跑分39976分。

战66的同样的CPU,跑分32556分。

后者差了22.7%,完全俩个档次的CPU了。


再看i7-11800H,在Y7000P上是64766分,微星GF66上是51561分。

相差了25.6%,很扯淡的差异了。


明白了吧,你的钱,买的一样的CPU,但是不一定一样的性能。

这在笔记本上特别明显。

所以,大家结合自己的应用场景,需求,决定机型。

以下仅供参考,因为12代就要来了。


(图多警告)笔记本拆机图汇总·2021·0505版


台式机还是要强太多,不会降频,笔记本则高负载越久,越慢。

这是连续30轮R15跑分的相加总分,分值越高越好


从差到好排列 


机型合计
惠普战66三代
i5-10210U
13049
机械革命
s1pro
i5-10210U
13056
宏碁蜂鸟3
i5-1035G1
14325
小新Air14 2019
i5-10210U
14787
华为MateBook13
2020/i5-10210U
15049
小米Pro增强版
i5-10210U
15069
宏碁新蜂鸟
i5-1035G1/MX350
15102
华为MateBook e
i5-1130G7
15173
华为MateBook14
i5-8265U
15641
荣耀Pro16.1
i5-8265U
15813
小新Air15 2019
i5-10210U
15849
神舟X55A1
i5-1035G4
16435
惠普星14
i5-1135G7
MX450
16745
华为
MateBook13
锐龙5-3500U
16785
联想扬天V6
i5-10210U
16797
小新Air15
i5-8265U
16818
联想YOGA
C740
i5-10210U
16824
惠普战66
i5-1135G7
MX450
17463
荣耀2019
锐龙5-3500U
18171
小新14
锐龙5-3500U
18212
荣耀14
锐龙5-3500U
18574
红米14
i5-10210U
18982
小新13 2020
i5-1035G1
19318
华为
MateBook D15
锐龙5-3500U
19384
戴尔灵越7590
i5-9300H/1650
20084
宏碁
新蜂鸟FUN
i5-1135G7
20164
小新Air14 2020
i5-1035G1
20319
联想S740
i5-1035G1
21076
宏碁 暗影骑士4
i5-9300H
21180
荣耀Pro16.1
锐龙5-3550H
21299
飞行堡垒7
锐龙5-3550H
21347
小新Pro
锐龙5-3550H
21567
戴尔G3Pro
i5-9300H
21596
神舟S7M
i5-1135G7
1650
22399
小新Pro13
i5-10210U
22559
光影精灵5
锐龙7-3750H
22642
小新Air14 2020
i7-1065G7
22792
机械革命
S3
i5-1135G7
22838
小新15 2020
i5-1035G1
22953
宏碁传奇
R5-4500U
23101
YOGA14C
i5-1135G7
23709
光影MAX
i5-10300H
24098
台式机
R5-3400G
24249
红米Pro14
i5-1135G7
MX450
24437
戴尔G15
i5-10200H
1650
24442
戴尔G5
i5-10300H
24512
ThinkPad
E14
i5-1135G7
24516
飞行堡垒8 i5-10300H
1650ti
24986
暗影精灵6
10300H/1650
24998
红米G
10200H/1650
25049
光影精灵6
i5-10300H
25167
Y7000竞技版
i5-9300HF
25260
thinkbook15p
i5-10300H
1650MQ
25263
联想Y9000X
i5-9300H
25293
thinkbook15
i5-1135G7
MX450
25353
Y7000P竞技版
i5-9300HF
25401
小新Air14
i5-1135G7
MX450
25849
台式机i3-1010025971
creator5
i5-10300H
1650
25977
华为MateBook D15
i5-1155G7
26207
宏碁S3X
i5-1135G7
XE独显
26330
红米16
R5-4500U
26666
真我realme
i5-11320H
26706
红米Pro15
i5-11300H
MX450
26842
y7000/i5/206026957
宏碁擎
i5-10300H/1650t
27006
YOGA14S
i5-1135G7
27221
宏碁S3plus
i5-11300H
27518
机械革命
s3pro
i5-11300H
27618
小米Pro15
i5-11300H
MX450
27685
小新Air15
i5-1135G7
MX450
27855
小新Pro14
i5-1135G7
27994
宏碁传奇
R7-4700U
28034
小新Pro14
i5-1135G7
MX450
28128
神舟TX7-CT5A1
i5-9400
28215
小新15
i7-1165G7
28378
暗影精灵Air
i7-9750H
28602
惠普战66
R7-4700U
28607
华硕灵耀14
4750u
28714
小新Pro16
i5-11300H
MX450
28726
机械革命F1
i5-11300H
29058
小新Pro 2020
i7-10710u
29221
华为MateBook
14s
i5-1155G7
29314
台式机
R3-3100
29381
YOGA14S
i5-11300H
29443
华硕Mars
i7-9750H
29483
荣耀V14
i5-11320H
29889
战66
i5-1235U
MX570
30572
机械革命F1
i5-11320H
3050
30588
雷神911Air
i7-10750H/1650t
30974
微星 GS65
i7-9750H
31773
雷蛇灵刃15
i7-10750H
1660t
31944
天选Air
i7-11370H
3060
32160
微星GF75
i7-10750H
3060
33541
惠普星13Air
R5-5600U
32556
战66
R5-5600U
33636
宏碁战斧300
i7-9750H
34371
机械革命Z2AIR S
i7-10750H/1650T
34607
暗影精灵6 i7/2070mq34946
微星GL65
i7-9750H
35222
神舟G8
i5-10500H
3060
35356
小新Air14
R5-5500U
35390
机械革命
Z3AIR
i5-10500H
1650T
36624
联想IdeaPad
15s
R5-5500U
36679
荣耀猎人
i7/2060
36925
微星GP65
i7-9750H
37006
宏碁 擎
i7-10750H
3060
38010
小新Air14
R5-4600U
38018
机械革命
无界14
R5-5560U
38080
惠普Probook
635G8
R5-5600U
38138
THINKPAD X13
4750U
38575
暗影6
10750/2060
38668
暗影6Air
i7-10750H
38747
小新15
R5-4600U
38750
Y7000P
i7-10750H/2060
38824
台式机i5-1040039357
灵耀X13
R7-6800U
39470
YOGA13S
R5-5600U
39664
MateBook14
R5-4600H
39716
惠普战66
R7-5800U
39951
宏碁spin5
R5-5600U
39976
小新Pro
4600U
40075
thinkbook
13s
R7-4800U
41006
光影精灵7
i5-11400H
3050
41136
微星GF66
i5-11400H
3050
41509
战X-13
R7-4750U
41551
技嘉15g
i7-10870H
3070
41571
ThinkPad t14 R7-4750U42131
机械革命
code01 4600H
42645
火影T5A
R5-4600H
3060
43563
战99
R5-4600H
43589
宏碁非凡X
i5-1240P
3050
43594
r7000
R5-4600H
2060
43623
R7000
R5-4600H/1650
43796
宏碁s3
i5-1240P
44163
机械革命
无界16
i7-12700H
44478
戴尔G15
i5-11260H
3050Ti
44562
ITX主机
R5-4650G
45057
红米G
i5-11260H
3050
45134
yoga14s
R7-4800U
45322
小新Pro14
5600H
45440
thinkbook14
R7-4800U
45490
戴尔G15
i7-10870H
3060
45595
飞行堡垒9
i5-11400H
3050
45625
Y7000
i5-11400H
3050
45635
thinkbook15
R7-4800U
45682
暗影精灵7
i5-11400H
3060
45733
宏碁擎
i5-11400H
3060
45827
YOGA PRO14s
R7-5800U
45840
机械革命
CODE10
i7-11800H
46267
魔霸新锐
i7-10875H
46343
红米Pro14
i5-12450H
MX550
46536
传奇X
R7-5700U
1650
46736
拯救者R9000X
R5-5600H
3060
46792
红米Pro15
R5-5600H
46913
战66
R7-5825U
47004
台式机
R5-3600X
47054
台式机
i5-11400
47141
神舟A7000
R5-3600
47153
thinkbook
14P
R5-5600H
47164
华硕无双14
i5-12500H
47252
红米P
i5-12450H
2050
47271
R7000
R5-5600H
3050
47564
MateBook13
4800H
47919
thinkbook
16p
R7-5800H
3060
48016
ROG 幻14
4800HS
48152
Y7000P
i7-10875H
48231
华为
MateBook D16
i5-12500H
48256
红米Pro15
R5-6600H
2050
48682
小新Pro
r7-4800u
48794
传奇X
R7-5800U
3050
49174
R7000P
R5-5600H
3050Ti
49446
YOGA14C
R7-5800U
49575
机械革命
UMI
i7-10875H
2060
49640
ROG冰锐2
4800hs/2060
50032
Y9000X
i7-10875H
2060
50057
雷神zero
i7-12700H
3060
50278
荣耀Pro16
4800h
50403
钛钽plus
i7-10875H
3060
50413
小新Air15
R7-5700U
50437
微星GP66
i7-10870H
3070
50526
Y9000K
i7-10875H
50980
微星GF66
i7-11800H
3060
51561
小新Air15
R7-4800U
51611
戴尔G5SE
4800H
52148
小新Air14p
R7-6800HS
52357
UMI PRO3
i7-11800H
3060
52473
英特尔X15
i7-11800H
3070
52718
天选
4800H-1660T
52864
小新Pro14
R7-5800H
52969
thinkbook
14+
i5-12500H
53254
机械革命
钛钽plus
i7-10875H
3070
53234
机械革命
UMI CC
R7-4800H
53355
ROG幻13
R7-5800HS
3050Ti
53661
YOGA14S
R7-4800H
53695
天选
R9-4900H/2060
54288
机械革命
s2air 4800H
54606
YOGA14S
R7-5800H
55086
神舟Z8
i7-12700H
3060
55193
钛钽plus
i7-11800H
3060
55201
微星勇者
r7-4800h
55464
暗影精灵6
4800H/1650T
55642
光影精灵8
i7-12700H
3060
55821
无界16Pro
i7-12700H
2050
55905
光影精灵6
R7-4800H
1660T
56009
无畏Pro14
R7-5800H
56028
机械革命
Z3Air
i7-11800H
3050
56040
暗影精灵7
i7-11800H
3050Ti
56070
a豆Pro14
i5-12500H
56364
七彩虹X15
i7-12700H
3050Ti
56558
暗影精灵7
R7-5800H
3050Ti
56698
R9000X
R7-4800H
2060MQ
56858
火影T7G
i7-11800H
3060
56923
雷神ZERO
i7-11800H
3060
56987
YOGA16S
R7-5800H
3050
57078
战X16
R7-6850HS
57122
机械革命
蛟龙P 4800H
57170
灵耀Pro14
R7-5800H
3050
57314
荣耀14
i5-12500H
2050
57322
光影精灵6
4800H/1660T
57476
七彩虹X15
i7-11800H
3060
57827
宏碁龙
R7-5800H
3060
58085
机械革命
蛟龙5
R7-4800H
3060
58186
R7000P
4800H/2060
58455
ITX主机
R7-4750G
58556
戴尔G15
R7-5800H
3060
59470
thinkbook16P
R7-5800H
3060
59594
灵耀Pro16
i5-12500H
3050Ti
58721
R7000
R7-4800H/1650
59723
小新Pro16
R7-5800H
58793
thinkbook16+
i5-12500H
2050
58834
荣耀16Pro
R7-5800H
1650
58875
华硕无畏Pro15
R7-5800H
58895
暗影精灵7
R7-5800H
RX6600M
59028
华为
MateBook16
R7-5800H
59897
R9000X
5800H
3060
60184
thinkbook16+
R7-6800H
60185
微星GP66
i7-11800H
3070
60389
THINKPAD
NEO 14
i5-12500H
60472
天选2
R7-5800H
3050Ti
61004
天选2
R7-5800H
3060
61033
thinkbook14+
R7-6800H
61132
台式机
R7-4750G
61220
暗影精灵7
i7-11800H
3060
61279
红米Pro14
R7-6800H
61456
灵耀Pro16
R9-5900HX
3050Ti
61568
钛钽plus
i7-11800H
3070
61569
机械革命
无界14
i7-12700H
61724
蛟龙7
R7-5800H
3070
61848
暗影7plus
i7-11800H
3060
61878
天选2
R7-5800H
3070
61885
天选2
i7-11800H
3060
62091
微星GE66
i7-11800H
3060
62119
天选3
i5-12500H
3050
62194
开车台式机
R7-3700X
62345
小新Pro16
i5-12500H
62889
Y7000P
i7-11800H
3050Ti
62990
小新Pro16
R7-6800H
63213
R9000P
R7-5800H
3070
63221
魔霸新锐
R9-5900HX
3060
63526
R7000P
R7-5800H
3060
63545
戴尔G15
i7-11800H
3060
63641
微星GP76
i7-11800H
3070
63686
宏碁龙
R7-6800H
3060
63836
红米G
R7-5800H
3060
63851
暗影精灵8
i5-12500H
3050
63915
R9000P
R7-5800H
3060
63950
R9000K
R7-5800H
3070
64133
R9000K
R7-5800H
3060
64468
Y9000P
i7-11800H
3070
64590
Y9000P
i7-11800H
3060
64678
Y7000P
i7-11800H
3060
64766
天选Air
i7-12650H
3070
65014
Y9000P
i5-12500H
3060
65887
华硕创16
R9-5900HX
3060
66273
蛟龙16
R7-6800H
3060
66485
R9000K
R9-5900HX
3080
66990
Y7000P
i5-12500H
3050
67603
宏碁擎
i5-12500H
3060
67713
天选3p
R7-6800H
3060
68474
天选3
R7-6800H
3060
68638
火影T5K
i7-12700H
3060
68652
R9000P
R7-6800H
3060
69929
天选3
R7-6800H
3050
70039
七彩虹X15
i7-12700H
3060
71034
机械师F117
i7-12700H
3050Ti
72000
魔霸新锐
R9-6900HX
3060
72473
机械革命极光Pro
i7-12700H
3060
72933
微星GF76
i7-12700H
3070
74637
神舟T8
DA7NP
i7-12700H
3060
75421
暗影精灵8p
i7-12700H
3070Ti
75828
开车台式机
i9-10850K
75933
暗影8Pro
i7-12700H
3060
76507
旷世E
i7-12700H
3070
76913
幻16
i7-12700H
3060
77472
Y9000X
i7-12700H
3060
79141
机械革命旷世
i7-12700H
3070Ti
78179
戴尔G15
i7-12700H
3060
78729
微星GP66
i7-12700H
3070Ti
79712
宏碁擎
i7-12700H
3060
79936
暗影精灵8
i7-12700H
3060
80174
Y9000P
i7-12700H
3070
80699
天选3
i7-12700H
3060
81776
Y9000P
i7-12700H
3060
84201
Y9000P
i7-12700H
3070Ti
87259
枪神6p
i9-12900H
3060
89216
台式机
i9-11900k
90393
暗影8plus
i7-12800HX
3070Ti
94167
Y9000K
i7-12800HX
3070Ti
95130
开车台式机
R9-3900X
95386
开车台式机
R9-5900X
109410
台式机
i9-12900k
123600单独每个机器的曲线图,我就不放出来了,你们反正也不看。


微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
最近开箱的笔记本屏幕平均亮度值聊一款超强性能释放的旗舰游戏本春心荡漾,返老还童(十二)现在都2202年了,用CPU做AI推理训练到底能不能行?只要2600块,你就能买到这个自带机械键盘的笔记本电脑。怡禾背后有资本吗?聊一款扩展性较强的笔记本电脑聊一款能体验“HDR游戏”的笔记本电脑来自亡者的信件?过世律师注册商标,USPTO发布商标制裁名单,有你的商标吗?聊一款我心目中“外壳触感”最好的笔记本聊一款“应付考试”的笔记本电脑【ADSL专享,56k小猫勿入】笔记本CPU性能释放天梯图 2022·0606 有你的笔记本吗?聊一款普及16:10屏幕的笔记本电脑突破能量禁忌的项目。。。iPad Pro要大升级!14寸巨屏,性能比肩笔记本,售价起飞...硬核观察 #733 听别的电脑放歌会崩溃的笔记本电脑苹果发布超强「芯」最轻薄笔记本9499元起,性能暴涨!手机、iPad、电脑、手表系统大升级聊聊今年续航能力最强的笔记本聊一款核显性能堪比独显的笔记本Kubernetes No CPU Limit:不限制 CPU 可能会更好苹果霸屏热搜!M2芯片新笔记本9499元起,iPhone锁屏终于可以自定义,还秀出智能车机天花板丨WWDC 20222022,写下你的故事 | 「故事大爆炸2022」征文大赛5 款适用于 Linux 的笔记应用 | Linux 中国20220702停更的原因儿童节到了,聊一款适合儿童的笔记本电脑XPS 13 Plus 是今年最美的笔记本,但只代表了未来的「一半」【人人原创】《一曲新词酒一杯》 (浣溪沙-玉楼春) 晏殊词 唐歌演唱 雅歌曲“日本驸马”小室圭三刷律考,这次不过真要回日本吗?大家乐港式快餐小聚聊一款适合教师使用的笔记本电脑聊一款性能释放凶猛的标压轻薄本聊一款拥有两块屏幕的笔记本电脑一台能应对世界大战的笔记本电脑,堪称“史上最硬核”!聊一款为创意设计而生的笔记本
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。